Ov ESC Volonteri

Ov ESC Volonteri Putovanjes si nacini te otkrizen o svetos hem te putren tumen avere kulturenge. Ali o volonterizmi si nacini te zivizen tumaro izskusvros. Kaj amaro kompleksno hem interkonektovano svetos, te oves aktivno kaj haj znacajno projekti, kaj tiri phuv ili avrjal, si but vazno, posebno kana o covecanstvos suocizla pes neve krizenca (klimatska…

Postanite volonter/ka ESC

Postanite volonter/ka ESC Putovanje je način da otkrijete svet i otvorite se ka drugim kulturama. Ali volontiranje je način da istinski proživite iskustva. U našem složenom i međusobno povezanom svetu, biti aktivan deo nekog značajnog projekta, u vašoj zemlji ili inostranstvu, veoma je važno, posebno kada se čovečanstvo suočava sa novim krizama (klimatske promene, prisilne…

Bëhu vullnetar i ESC-së

Bëhu vullnetar i ESC-së Udhëtimi është një mënyrë për të zbuluar botën dhe për t’u njoftuar me kulturat tjera. Por vullnetarizmi është një mënyrë për të jetuar vërtetë këtë përvojë. Në botën tonë komplekse dhe të ndërlidhur, të qenit pjesë aktive e ndonjë projekti domethënës, në vendin tuaj ose jashtë tij, është e rëndësishme, veçanërisht…

Become an ESC volunteer

[Shqip] [Srpski] [Romani] [Türk] Become an ESC volunteer             Traveling is a way to discover the world and open up yourself to other cultures. But volunteering is a way to truly live the experience. In our complex and interconnected world, being an active part of some meaningful project, in your country or abroad, is important,…

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Ilgili kuruluşlar için bilgiler

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Ilgili kuruluşlar için bilgiler Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençleri ve kuruluşları erişilebilir ve kaliteli dayanışma faaliyetlerine dâhil ederek Avrupa toplumunda dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu program gençlere; dayanışma gösterme fırsatı, toplulukların refahına olan bağlılıklarını ifade etme ve Avrupa’daki sorunlu konuları çözüme kavuşturma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda gençlere kişisel, eğitimsel, sosyal,…

Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) – Informacije za zainteresovane organizacije

Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) – Informacije za zainteresovane organizacije             Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) ima za cilj podsticanje solidarnosti u evropskom društvu, uključivanje mladih i organizacija u pristupačne i kvalitetne solidarne aktivnosti. Mladim ljudima nudi mogućnosti da pokažu solidarnost, iskažu posvećenost u korist zajednica i pomognu u rešavanju izazovnih situacija širom Evrope. Istovremeno,…

Evropsko Solidarno Mreza (ESC) – Informacijes e zainteresovane organizacijenge

Evropsko Solidarno Mreza (ESC) – Informacijes e zainteresovane organizacijenge I Evropsko Solidarno Mreza (European Solidarity Corps – ESC) sila o cilji te negojzel o solidarnost ko Evropsko drushtvos, te ukljucizel e ternen hem o organizacijes ko dostupna hem kvalitetna solidarna aktivnostja. E ternenge nudizla mogucnost te pokazizen poro solidarnosti, te izrazizen po posvecenost ko koristi…

Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) – Informim per organizatat e interesuara

Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) – Informim per organizatat e interesuara Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) synon të nxisë solidaritetin në shoqërinë evropiane, duke angazhuar të rinjtë dhe organizatat në aktivitete të qasshme të solidaritetit dhe me cilësi të lartë.Ky program u ofron të rinjve e të rejave mundësi për të treguar solidaritet, mundësi për të…

European Solidarity Corps (ESC) – Information for interested organizations

European Solidarity Corps (ESC) – Information for interested organizations The European Solidarity Corps aims to foster solidarity in the European society, engaging young people and organisations in accessible and high-quality solidarity activities. It offers young people opportunities to show solidarity, express their commitment to the benefit of communities and help resolve challenging situations across Europe.…